اثر فروخته شد

نام اثر: محله ی الناترون ۵

۷۸ در ۱۰۰ سانتیمتر

زغال و پاستل روی کاغذ

 

0