اثر فروخته شد

نام اثر: سه ساختمان ن

۲۰۰ در ۱۳۸ سانتیمتر

رنگ روغن روی بوم

 

0